Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi miljöcertifierat

Sedan 2007 är vår produktion och leverans av fjärrvärme miljöcertifierad enligt ISO 14001.

I februari 2010 blev vår fjärrvärmeverksamhet omcertifierad i ytterligare tre år. Under året planerar vi även att miljöcertifiera vår kraftproduktion.

Att vara miljöcertifierad innebär att arbeta med ständiga förbättringar i den egna verksamheten. Genom att kontinuerligt se över vår miljöpåverkan, sätta mål, genomföra och följa upp åtgärder driver vi hela tiden miljöarbetet framåt.