Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ackumulatortanken är klar

I början av mars driftsattes vår nya ackumulatortank. Projektet har följt såväl tids- som kostnadsramar. Redan nu har vi sparat avsevärda mängder olja till förmån från spillvärme från Korsnäs.

Med ackumulatortanken har vi ett fjärrvärmesystem i världsklass ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi får bättre möjlighet att lagra överskottsvärme från Korsnäs Frövi, och på så sätt kan vi minska oljeanvändningen i fjärrvärmesystemet till ett minimum.

Den 46 meter höga tanken har redan blivit ett i högsta grad synligt kännetecken vid infarten till Lindesberg.