Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Årlig revidering av abonnerad effekt för fjärrvärmeleveranser

Varje år i januari genomförs en översyn och eventuell revidering av den abonnerade effekten för fjärrvärmeleveransen från Linde energi.

Den abonnerade effekten gäller den aktuella fastighetens maximala behov av värme. Eftersom värmebehovet kan förändras över tiden till följd av bland annat effektiviseringar eller förändrad verksamhet görs årligen en översyn av effektbehovet och vid behov revideras den abonnerade effekten upp eller ner.

Den nya abonnerade effekten baseras på medelvärdet av de tre senaste årens normalårskorrigerade värmebehov. För fastigheter som saknar tre års fjärrvärmeförbrukning använder vi underlag för en kortare period. För att undvika stora enskilda förändringar begränsas den årliga maximala förändringen av den abonnerade effekten till +/- 20 %.

Hur genomförs effektrevideringen?

De tre senaste årens fjärrvärmeförbrukning normalårskorrigeras genom att verklig förbrukning divideras med respektive års graddagar, med undantag för en andel tappvarmvatten vilken inte påverkas av om det är ett varmt eller ett kallt år.

Andelen tappvarmvatten till en fastighet fastställs enligt schablon som varierar mellan 0–30 %, beroende på fastighetens användning, verksamhet, typ etc.

Graddagarna hämtas från SMHI och är ett mått på hur varmt det varit under en aktuell period. År 2009 blev graddagarna 81 % av normalt i Lindesberg trots att december var kallare än normalt. Läs mer om graddagarna här.länk till annan webbplats

Medelvärdet av de tre årens normalårskorrigerade förbrukning i kWh/år divideras med ett kategorital som är ett mått på utnyttjningstiden för värmen till fastigheten. För bostäder används kategoritalet 2 200 timmar och för övriga fastigheter 1 700 timmar. Resultatet blir den abonnerade effekten för fastigheten (kW). Energi/tid = effekt.

Om den nya abonnerade effekten avviker med mera än +/- 20 % från föregående års värde begränsas förändringen till +/- 20 %. Denna begränsning finns för att undvika stora enskilda förändringar uppåt eller nedåt.

Den abonnerade effekten (kW) framgår på fjärrvärmefakturan där den multipliceras med effektavgiften (kr/kW) och ger en effektkostnad (kr).