Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ersättning vid längre avbrott

Vår ambition är att alltid, dygnet runt leverera den el du behöver. Trots detta inträffar det ibland avbrott i våra leveranser. Den 1 januari 2006 infördes i ellagen bestämmelser om ersättning vid strömavbrott.
Reglerna innebär att kunden har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar.
Avbrottet anses ha upphört om elleveransen har fungerat oavbrutet i två timmar efter avbrottet.

När behövs en felanmälan?

Vissa avbrott registreras inte automatiskt i våra system. Vid omfattande avbrott som berör många kunder behövs ingen särskild felanmälan.

För vem gäller avbrottsersättning? 


Samtliga kunder anslutna till Linde energis elnät omfattas av de nya bestämmelserna. Dock måste åtaganden enligt Allmänna Avtalsvillkoren för elnätabonnemang vara uppfyllda. 

Undantag: Ersättning betalas inte ut till en kund som var frånkopplad då avbrottet påbörjades. För kunder med förfallna fordringar kan dessa fordringar kvittas mot ersättningen och det utbetalda beloppet därmed reduceras. Denna möjlighet till kvittning gäller inte tvistiga fodringar.

När gäller inte avbrottsersättning?


En kund har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet orsakats av fel i kundens anläggning, eller om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför Linde energis kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel.

När kan avbrottsersättning jämkas?


Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan enligt ellagen även jämkas med hänsyn till de ekonomiska förhållandena för elnätföretaget.

Avbrottsersättning och skadestånd
 Avbrottsersättningen hindrar inte en kund att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som utbetalas för samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller annan lag. Om en kund redan fått skadestånd för samma avbrott ska avbrottsersättningen reduceras med detta skadestånd.

Avbrottsersättning och moms 
Regeringsrätten har den 28 juni 2007 beslutat att avbrottsersättningen inte är momsbelagd.

Ersättningsbelopp


Ersättningen beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn upp till och med 12 dygn. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga elnätkostnad, dock lägst ett minimibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av kundens beräknade årliga elnätkostnad.

Procentuella ersättningar och minimibelopp:
Avbrottstid i
timmarAvbrottstid i
timmarErsättning i % av
årlig nätkostnadMinimibelopp (kr)

>12 - ≤ 24 timmar

> 0,5 dygn

12,5 %

1000 kr

> 24 – ≤ 48 timmar

> 1 dygn

37,5 %

1800 kr

> 48 – ≤ 72 timmar

> 2 dygn

62,5 %

2700kr

> 72 – ≤ 96 timmar

> 3 dygn

87,5 %

3600 kr

> 96 – ≤ 120 timmar

> 4 dygn

112,5 %

4500 kr

> 120 –≤ 144 timmar

> 5 dygn

137,5 %

5400 kr

> 144 – ≤ 168 timmar

> 6 dygn

162,5 %

6300 kr

> 168 – ≤ 192 timmar

> 7 dygn

187,5 %

7200 kr

> 192 – ≤ 216 timmar

> 8 dygn

212,5 %

8100 kr

> 216 – ≤ 240 timmar

> 9 dygn

237,5 %

9000 kr

> 240 – ≤ 264 timmar

> 10 dygn

262,5 %

9900 kr

> 264 – ≤ 288 timmar

> 11 dygn

287,5 %

10800 kr

Mer än 288 timmar

> 12 dygn

300,0 %

11700 kr

 

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av den beräknade årliga elnätkostnaden. Beräkningen utgår från elnätskostnad inklusive moms. Därvid kan ersättningen bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Förtydligande: Med beräknad årlig elnätkostnad menas summan av gällande abonnemangsavgift för kundens elnättariff/säkringsstorlek och gällande överföringsavgift för beräknad årsförbrukning. För kund med effekttariff menas summan av kundens elnätavgifter under ett år (fasta avgifter, effektavgifter och elöverföringsavgifter) för bedömda utnyttjade effekter och förbrukningar av energi.

Utbetalning av avbrottsersättning


Ersättningen utbetalas till kund genom i första hand reduktion på kommande faktura eller fakturor. Avbrottsersättning ska utbetalas senast sex månader från utgången av den månad då Linde energi fick kännedom om avbrottet.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om kunden inte har fått ersättning måste kunden göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.