Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Skadestånd vid strömavbrott

Enligt ellagen har du som är konsument rätt till skadestånd för skador som uppstått till följd av ett strömavbrott. Skadeståndet är oberoende av elavbrottets längd. Du har rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall eller annan förlust på grund av avbrottet.

Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Skadeståndet kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållande.

Du har inte rätt till skadestånd om nätägaren kan visa att strömavbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll och att det därför inte var möjligt att förutse och undvika avbrottet.

Reglerna om skadestånd för konsumenter regleras i ellagen kap 11länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt i de allmänna avtalsvillkoren.

Om du behöver vägledning så kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till den kommunala konsumentvägledaren. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Mer information finns på vår sida om konsumenträtt.

För näringsidkare finns inga regler i ellagen om ersättningar vid strömavbrott utan det är ordinarie skadeståndsregler som gäller. Det innebär att näringsidkaren måste visa att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att få skadestånd enligt skadeståndslagen (1972:207). Skadeståndet är oberoende av elavbrottets längd.

Näringsidkaren har enligt de allmänna avtalsvillkoren rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts inte.