Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Anslutning till fjärrvärmenätet – så går det till

Arbetet med att installera fjärrvärme inleds med att en av våra säljare kommer hem till dig. Tillsammans planerar ni var ledningsintaget ska göras. Du har även möjlighet att ställa frågor och får veta mer om vad detta kommer att innebära för dig i framtiden.

Grävning

All grävning sker i samråd med dig som fastighetsägare. Vår entreprenör gräver upp ett schakt i gatan samt på tomten för fjärrvärmerören. När rören är på plats svetsas de samman. Samtidigt som rören läggs på plats så gör vi ett hål i husväggen där rören ska gå in.

Tester 


För att säkerställa att allt arbete fungerat på ett tillfredsställande sätt gör vi diverse tester. Rören fylls med vatten och det kontrolleras att det inte blir något läckage, rören luftas och trycket mäts. När testerna är godkända går arbetet vidare.

Montering 


Den nya fjärrvärmecentralen monteras och nödvändiga kopplingar i mellanväggar och elinstallationer utförs. Isoleringsarbeten utförs och mätaren ID-märks.

Återställning 


När installationen är klar visar vi dig hur den nya fjärrvärmecentralen fungerar. Samtidigt gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete så att du kan godkänna att vi utfört det arbete vi åtagit oss att göra.