Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Samråd avseende Linde energis verksamhet på HVC Gnistan

Linde Energi AB planerar att bygga och ta i drift en ny biooljepanna på fastigheten Lindesby 6:6. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till att få genomföra åtgärden ska lämnas till Länsstyrelsen.

Fjärrvärmebehovet i Lindesberg är cirka 80 GWh per år. Från Billerud/Korsnäs Pappersbruk levereras cirka 95% av värmebehovet i form av spill- och biovärme, resterande värmeproduktion produceras med oljepannor på HVC Gnistan. Hetvattencentralen Gnistan består av fyra oljepannor som tillsammans har en installerad effekt på 36,5 MW. Linde energi samarbetar med PorPac och levererar idag ånga från en elångpanna till deras produktionsprocess.

Linde energi planerar nu att bygga en ny bioeldad ångpanna på 8 MW. Den nya biooljepannan kommer att ersätta en del av den fossilbaserade värmeproduktionen till fjärrvärmenätet samt ersätta resterande fossilolja vid PorPac.

Pannan kommer att göra det möjligt att ersätta totalt cirka 6 GWh fossil oljeeldning, vilket motsvarar cirka 600 m3 eldningsolja 1. Produktionen baserad på bioolja innebär en minskning av koldioxidutsläpp av cirka 1800 ton per år och en mindre ökning av utsläpp till luft av främst partiklar och kväveoxider.

Den nya biooljepannan kommer att placeras inne på Linde energis egen anläggning HVC Gnistan på Lindesby industriområde. Pannan kommer att ligga på ett betryggande avstånd från bebyggelsen och det finns även kompetent personal som kan sköta driften av anläggningen. Oljepannan placeras inomhus i nytt pannhus och oljan förvaras i befintliga oljecisterner. Bullersituationen kommer att vara oförändrad gentemot dagens verksamhet.

Transporterna till och från anläggningen kommer att vara nästintill lika till antalet som dagens transporter.

I och med denna information lämnas möjlighet att lämna synpunkter på arbetet med den kommande tillståndsansökan med därtill hörande miljökonsekvensbeskrivning.

Vill du veta mer eller vill framföra synpunkter eller ställa frågor är du välkommen att kontakta Håkan Ohlsson på telefon 0581-887 30. Du kan också skicka in dina synpunkter till oss via e-post; hakan.ohlsson@lindeenergi.se eller på adressen Linde Energi AB, Box 77, 711 22 Lindesberg. Synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 15 juli. De kommer därefter att redovisas till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse.

Fullständiga samrådshandlingar finns tillgängliga hos Linde energi.