Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet

Linde energi har lämnat in en ansökan till Mark och miljödomstolen om att få producera fjärrkyla till lasarettet och till tätorten i Lindesberg. Vatten ska också kunna nyttjas till att rena dricksvatten vid lasarettet vid nödsituationer. Vattnet tas ur befintlig grundvattentäkt som Linde energi tidigare använt för att producera fjärrvärme med värmepumpar. Mängden uppumpat grundvatten kommer att vara lägre än den mängd som då pumpades upp och som var godkänd av miljödomstolen. Det förväntas därför inte uppkomma några nya störningar på miljön i omgivningen till följd av att nyttja grundvatten till fjärrkyla och som reservvatten.

Domstolen har nu gått ut med meddelande till alla fastighetsägare inom det grundvattenområde som kan beröras av grundvattenuttaget. Man har som fastighetsägare rätt att lämna sina synpunkter på ärendet. Om man som fastighetsägare upplåter till någon annan att nyttja fastigheten så vill domstolen veta till vem som arrenderar eller hyr fastigheten. Domstolen vill ha synpunkter eller uppgifter om fastigheten senast den 20 april 2017.

Innan domstolen tar beslut om att lämna tillstånd till uppumpningen av grundvatten inhämtar de även synpunkter från myndigheter såsom kommunen, länsstyrelsen med flera. Domstolen kommer att kungöra i tidningen när man beslutat om tillstånd.