Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Reviderade allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter från och med 1 juni 2017

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har förhandlat och kommit överens om revideringar av de allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Parterna har godkänt omarbetningarna, vilket innebär att det nu finns nya branschövergripande konsumentvillkor. Villkoren har fått den förkortade beteckningen Alma fjärrvärme K 2017 och de börjar gälla den 1 juni 2017.

Vad är nytt i villkoren?

De största förändringarna finns i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering.

Förändringarna innebär i huvudsak att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
    Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

För dig som kund innebär detta inga förändringar, eftersom vi redan arbetar på ovannämnda sätt.

Med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.

Här kan du läsa de nya allmänna avtalsvillkoren för konsumenterPDF