Påverka dina kostnader

Med start den 1 januari 2020 rullar vi på Linde energi ut ett nytt system för fakturering av elnätsavgiften, det kallas effekttariff. Grundtanken med effekttariff är att ge dig som kund en större möjlighet att påverka din elanvändning och dina kostnader, att sprida ut belastningen på elnätet samt att undvika kraftiga effekttoppar och därmed effektbrist.

Vad är effekttariff?

Effekttariff är ett sätt för dig att betala för din elanvändning baserat på din faktiska användning av elnätet. Det ger dig en mer rättvis elnätsavgift och en möjlighet att i större utsträckning kunna påverka din faktura.

Vad är effektbrist?

Väldigt enkelt sammanfattat uppstår effektbrist när elproduktionen inte räcker till, det vill säga när förbrukningen är högre än tillgången.

Sett över hela året producerar Linde energi och Sverige som land mer el än vi förbrukar, men särskilt under kalla vinterdagar stiger trycket på elnätet och vi kan få ett underskott på el, alltså effektbrist.

Vad är skillnaden på energi och effekt?

Energi är resultatet av det som exempelvis vatten-, sol- och vindkraft producerar och som i slutändan kommer ut som el i uttagen hemma hos dig. Elenergi mäts oftast i kilowattimmar.

Energi = effekt x tid

Effekt beskriver hur mycket energi som ett visst föremål förbrukar eller producerar under en viss tid.

Exempel:
Att dammsuga i en timme med en dammsugare som har en effekt på 1 000 Watt förbrukar 1 kilowattimme (kWh) el.

En LED-lampa med en effekt på 1 Watt behöver lysa 1 000 timmar för att förbruka 1 kWh.

Vad är mitt högsta timvärde?

Din effektavgift baseras på din högsta effekttopp per månad, alltså den timme per månad då du använder mest el sammantaget, oavsett tid på dygnet. Under perioden november till mars tillkommer en högbelastningslastavgift, så kallad höglasteffekt, då du även debiteras för ditt högst uppmätta timvärde vardagar kl 07:00-19:00.

Under vintermånaderna kan du alltså debiteras för två olika timvärden, beroende på när på dygnet din effekttopp uppmäts.

Effekttariff, kurva med outspridda toppar

Hur kan jag påverka min faktura?

Genom att sprida ut användningen av elektronisk utrustning över mer än en timme minskar din effekttopp och därmed ditt högst uppmätta timvärde.

Du kan med andra ord själv påverka din kostnad i större utsträckning än tidigare genom att sprida ut din elanvändning. Med effekttariff har du som kund själv möjlighet att påverka tre fjärdedelar av elnätskostnaden.

Exempel:

Effekttoppen blir högre när du använder många apparater samtidigt, exempelvis tvättmaskin, torktumlare, ugn, spis, diskmaskin och TV.

Om du däremot sprider ut användningen av apparaterna mer jämnt över dygnet, så blir din effekttopp lägre.

Effekttariff, kurva med utspridda toppar

Vad betyder avgifterna på min faktura?

Fast avgift = en fast elnätsavgift, inklusive myndighetsavgifter, (kr/år) som faktureras månadsvis.

Överföringsavgift = din totala förbrukning i kilowattimmar (öre/kWh). Faktureras månadsvis.

Effektavgift = din effekttopp i kilowatt (kr/kW), oavsett tid på dygnet. Faktureras månadsvis.

Högbelastningsavgift = en extra effektavgift under perioden november – mars (kr/kW), så kallad högbelastningseffekt. Du debiteras för den effekttopp som uppmäts vardagar kl 07:00-19:00. Faktureras månadsvis under perioden november – mars.

Till dessa avgifter tillkommer skatt och moms.

Effekttariff, uppbyggnad avgifter

Tidplan

Införandet av effekttariff sker successivt över flera år. De första kunderna berörs redan till 1 januari 2020. Information om när effekttariff införs hos dig och du debiteras på ett nytt sätt för din elanvändning uppdateras löpande på lindeenergi.se samt via brev.

Etapp 1, genomförs 1 januari 2020: 80A-1 500A (E1) till befintliga lågspänningskunder i Lindesberg och Närkes Kil

Etapp 2: 35A-63A

Etapp 3: 16A-25A

Etapp 2 och etapp 3 påverkas av projektet med bytet till smartare elmätare. Införandet av effekttariff genomförs när de nya mätarna är på plats.

Frågor eller funderingar?

Kontakta Kundservice
Telefon: 0581-887 01
E-post: kundservice@lindeenergi.se