Röjning av ledningsgator

Trygga elleveranser bygger på säkra elnät. Förutom investeringar i elnäten, så är röjningsarbete en viktig åtgärd för att minska risken för strömavbrott. Under 2024 kommer vi att utföra röjningsarbeten i två av våra elnätsområden.

Röjning av lågspänningsnätet kommer att ske i område 5.
Röjning av högspänningsnätet kommer att ske i område 1 samt 5.

Karta över Linde Energis elnätsområden samt vilka som berörs av aktuell röjning

Ett löpande underhållsarbete av ledningsgator för att undvika att träd och grenar faller mot elledningar samt förhindra att träd växer in på elledningar minskar risken för onödiga avbrott.

Både regionnät och lokalnät behöver underhåll, men behoven ser olika ut. En skogsgata i ett regionnät måste enligt lag vara så pass bred att ett träd aldrig kan nå eller falla på elledningarna. Se illustration nedan.

Beskrivning av ledningsgata

Ledningsgatorna för luftledningar i lokalnät är ofta smala icke trädsäkra ledningsgator. Här kan träd eller grenar orsaka skada eller strömavbrott om de faller.

Så röjer vi

Oavsett elnät och ledningsgata genomför vi fällning, ansning och röjning av träd samt buskar regelbundet för att se till att säkerhetsavstånden är intakta. Ytor runt stag och strävor till stolpar röjs också.

Enstaka lågväxande buskar (till exempel enbuskar) tillåts i ledningsgata. Om ledningen går över en tomtmark, tänk på att inte plantera träd under ledningen. Minst två meter på höjden och en meter i sidled krävs för behörigt avstånd.

Riskträd som vi behöver ta bort märks och markägaren kontaktas före fällning. Kvistar, grenar och träd som tas ner tillhör markägare.

Olika ledningsgator röjs på olika sätt

På det avtal vi har med dig som markägare kan du se vilken typ av ledning som går på din mark. Dessa röjs enligt följande:

 

Spänningsnivå

Bredd

Röjningsintervall

Lågspänning 0,4kV

Normalt 4 m

vart 8:e år

Högspänning 10/20 kV

Normalt 8 m

vart 4:e år

Högspänning 40 kV

Helt trädsäkrad bredd,
gäller från 2024 och framåt

röjs vart 4:e år