Detta är hållbarhet för oss

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Begreppet har sin grund i Brundtlandrapporten, Our Common Future, från 1987.

Bohrs vattenkraftstation

Hållbarhet ur tre perspektiv

Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Alla perspektiven är integrerade och påverkar varandra. Det är vårt gemensamma intresse och vårt gemensamma ansvar att värna en hållbar utveckling, helt enkelt eftersom vi alla bor på samma planet.

Vår miljö är grunden för allt. Naturen ger oss resurser i form av föda. Tyvärr tar vi idag ut för mycket resurser från vår planet. I Sverige skulle vi behöva fyra planeter om vi fortsätter med samma livsstil och konsumtion. Miljömässig, eller ekologisk, hållbarhet handlar om att vi ser till att naturen kan återhämta sig av egen kraft och att vi inte frestar på ekosystemen genom att förorena och förstöra.

I det sociala perspektivet återfinns aspekter som jämlikhet, ett inkluderande och tolerant samhälle, rättvisa, mänskliga rättigheter, hälsa och välbefinnande. Med andra ord hållbarhet utifrån individens behov.

Ekonomi handlar om att hushålla, särskilt med jordens resurser. Samtidigt drivs mänskligheten av tillväxt. Dessa två intressen kan konkurrera, men måste harmonisera. Det kanske är en av våra största utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv?

En lång tradition av ansvarstagande

Linde energi har en lång tradition av att arbeta systematiskt med miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi har under det senaste decenniet genomfört en rad klimatreducerande åtgärder med drastiskt minskade utsläpp som följd. Glädjande ser vi under samma period en god tillväxt där vi levererat ett positivt ekonomiskt resultat vår ägare - Lindesbergs kommun.

För oss innebär hållbarhet att framtidssäkra verksamheten för våra kunder och samhället med hänsyn till miljön och naturen. Vi har en långsiktigt hållbar affärsidé och en fantastisk möjlighet att göra skillnad på riktigt.