Rekordår för spillvärmen

Endast vid tre tidigare tillfällen har Linde energi nått över 90 procent spillvärme i produktionen av klimatsmart fjärrvärme. När vi summerar år 2020 kan vi se tillbaka på ett historiskt år med hela 94 procent spillvärme i den så kallade värmemixen för Lindesberg-Frövi-nätet.

placeholder

För drygt 20 år sedan inledde Linde energi ett samarbete med BillerudKornäs i Frövi, som innebär att vi tar tillvara spillvärme, energi som annars går förlorad, och använder denna för att producera fjärrvärme.

Den totala andelen spillvärme uppgick till 94 procent år 2020, samtidigt som tillförseln av fossil eldningsolja endast var 0,4 procent förra året.

Att 2020 går till historien som ett rekordår förklaras främst av att det milda klimatet har varit gynnsamt för produktionen, samtidigt som Linde energi har fått bra leveranser med hög kvalitet från BillerudKorsnäs och har genomfört en rad förbättringsåtgärder för att optimera produktionen.

Värmemix fjärrvärme BillerudKorsnäs 2020

När spillvärmen inte räcker

När tillgången på spillvärme inte riktigt räcker till tillför vi extra värme till fjärrvärmenätet genom att elda främst med återvunnen bioolja och pellets vid våra anläggningar.

Under 2020 konverterade vi bland annat en av våra oljepannor från fossilt bränsle till biobaserad olja. Tidigare har vi bytt ut fossil eldningsolja mot så kallad RME-olja vid vår anläggning i Vedevåg.

Sedan energisamarbetet mellan Linde energi och BillerudKornsäs inleddes har koldioxidutsläppen minskat 1 500 ton till endast 100 ton. Det motsvarar årliga utsläpp från 10 personer.

Så fungerar fjärrvärme

Värme som produceras i tillverkningsprocesser på Billerud­Korsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till våra kunder.

I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värme­system, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvat­ten. Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

Fjärrvärme - så fungerar det

Fjärrvärmens fördelar

Lokalproducerad och hållbar

Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme från BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan. Fjärrvärme är helt enkelt klimatsmart. År 2025 ska vi vara helt fossilfria.

Service dygnet runt - året runt

Om du av någon anledning får problem med din fjärrvärmeanläggning, hjälper vi dig oavsett dag och tid på dygnet. En fjärrvärmetekniker från Linde energi är oftast på plats hos dig inom en timme.

Bekvämt och obegränsat

Fjärrvärme är det bekvämaste sättet att värma upp ditt hem eller din fastighet. Dessutom är tillgången på både värme och varmvatten i det närmaste obegränsad.

Prisvärt

Fjärrvärme är långsiktigt hållbart och lönar sig över tid. Linde energi erbjuder dessutom sina kunder lägst fjärrvärme­priser i Örebro län.